มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412257001
นางสาวชุติมา ภักดีสอน 
2
6412257002
นางสาวเสาวลักษณ์ ปุญญประโชติ 
3
6412257003
นางสาวอนุชจรีย์ ต้อนไล่ 
4
6412257005
นายภัทรภณ สังวาลรัมย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................