มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5612403010
นางสาวชุติมา ปลิกแสง 
2
5612403016
นางสาวผณิวัลลิ์ จันทร์ตาวงศ์ 
3
5612403030
นางสาวสุดารัตน์ หุ่นฉัตร 
4
5612403059
นายศตวรรฒ เถาวัลย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................