มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ แบบ 2 (2.1)
ระดับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6669623001
นางสาวขนบพันธ์ พิสุทธิ์รัตนาภรณ์ 
2
6669623002
นางสาวฐิติมา วทัญญูคุณากร 
3
6669623003
นางวิไลพร วงษ์อินทร์ 
4
6669623004
นายกริชชัย ขาวจ้อย 
5
6669623005
นายเจริญฤทธิ์ โสประดิษฐ์ 
6
6669623006
นายนิรัญ เชิดชม 
7
6669623007
นายปรัชญา สมบูรณ์ 
8
6669623008
นายสุพิชชา โชติกำจร 
9
6669623009
นางสาวพัชรณิช เจริญวัฒนาชัยกุล 
10
6669623011
นายเอ็ม สายคำหน่อ 
11
6669623012
นางสาวอนันธิตรา ดอนบันเทา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................