มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612231001
นางสาวกันติยา น้ำทรัพย์ 
2
6612231002
นางสาวกัลยกร บัวศรี 
3
6612231003
นางสาวครองขวัญ สืบสิงคาล 
4
6612231004
นางสาวจิราวรรณ ชูจิตร 
5
6612231005
นางสาวดาราวดี บัวกลอย 
6
6612231006
นางสาวธิดารัตน์ อุดแก้ว 
7
6612231007
นางสาวนภัสสร สิงห์สม 
8
6612231008
นางสาวปภาวดี พูลรักษ์ 
9
6612231010
นางสาวมลวรา เพ็ชรแนม 
10
6612231012
นางสาวศุภรัตน์ บุญอาจ 
11
6612231013
นายกวีวัธน์ ศรีทอง 
12
6612231014
นายกิตติศักดิ์ จูประเสริฐ 
13
6612231016
นายฐิติณัฏฐ์ ปัญจุมพล 
14
6612231017
นายณัฐพงศ์ เขือนอก 
15
6612231019
นายณัฐพล มีชื่อ 
16
6612231020
นายทักษ์ดนัย มังมติ 
17
6612231021
นายเทพพิทักษ์ วิถี 
18
6612231022
นายธนกฤต บำรุงพาทย์ 
19
6612231023
นายธนวรรธน์ เพ็ชรเกิด 
20
6612231024
นายธนายุทธ สีสุทธินา 
21
6612231025
นายบริพัตร คำแสง 
22
6612231026
นายพณกฤต ชื่นจิตร 
23
6612231027
นายพิชาภพ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์ 
24
6612231028
นายพิพัฒน์ จันดา 
25
6612231029
นายภราดร แซ่ลี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612231030
นายภูวนาท จิตต์จำนงค์ 
27
6612231031
นายรพีภัทร ดีอินทร์ 
28
6612231032
นายศาสตรา คงทับ 
29
6612231033
นายศุภกร ถาวร 
30
6612231034
นายสรยุทธ นาคพรม 
31
6612231047
นายกรวิชญ์ สีหะวงษ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................