มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512418034
นางสาวอริสา โทด้วง 
2
6512418045
นางสาวกมลลักษณ์ ศรีรักษ์ 
3
6512418046
นางสาวกรกนก ถำวาปี 
4
6512418048
นางสาวจิราภรณ์ ดีแจ่ม 
5
6512418050
นางสาวฐิติพร สิงหรักษ์ 
6
6512418051
นางสาวฐิติมา ผลมา 
7
6512418052
นางสาวฐิติมาพร นิ่มหนู 
8
6512418054
นางสาวปริยาภัทร พิมเสน 
9
6512418055
นางสาวปสุตา ส้มแก้ว 
10
6512418057
นางสาวพิยะดา ศรศรี 
11
6512418058
นางสาวเพชรมณี เฉยศร 
12
6512418059
นางสาวภัทราภรณ์ พึ่งสุภาพ 
13
6512418060
นางสาวภูษณิศา สีโตนด 
14
6512418061
นางสาวมาติการ์ หอมสอาด 
15
6512418062
นางสาวมาลินี ธรรมแพทย์ 
16
6512418063
นางสาวรสริน จันทร์เมือง 
17
6512418064
นางสาวรินรดา คล้ายเขียว 
18
6512418065
นางสาววรัญญา แสนคำสุข 
19
6512418066
นางสาววราภรณ์ แดงบ้านใหม่ 
20
6512418067
นางสาวศริทร รัตนพรม 
21
6512418068
นางสาวศิรินทิพย์ ผาภู 
22
6512418069
นางสาวสุฑามาศ จุลพันธ์ 
23
6512418070
นางสาวสุนิสา แก้วดอนไพร 
24
6512418071
นางสาวสุภารัตน์ แซ่ลี 
25
6512418072
นางสาวสุวรรณี มณีศรีวงศ์กูล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512418073
นางสาวอมรรัตน์ ทองยอด 
27
6512418074
นางสาวอมิตา บุญแร่ 
28
6512418075
นางสาวอรพินท์ ทรัพย์ปลี 
29
6512418077
นางสาวอริษา ไปแดน 
30
6512418078
นางสาวอริสา บุญทอง 
31
6512418079
นางสาวอัญมณี ลิ้มเสน่ห์ 
32
6512418080
นางสาวอารยา เจ็กรักษ์ 
33
6512418082
นายพัชรพล จิตท้วม 
34
6512418083
นายภัทรพล ฉัตรธง 
35
6512418084
นายศุภโชค แก้วปัญญา 
36
6512418085
นายสหัสวรรษ อยู่เพชร 
37
6512418086
นายสุริยกมล ประดุจพงษ์เพชร 
38
6512418087
นายอนุชา มณีพาด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................