มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต 27/09
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6635615009
นางสาวปิยะพร แก้วพฤกษ์ 
2
6635615012
นางสาวพิชชาภา ผุดเหล็ก 
3
6635615022
นางสาวสฎา เล็กยิ้ม 
4
6635615026
นางสาวอัจฉริญา กาเลี่ยน 
5
6635615033
นางสาวกณิษรา นฤวร 
6
6635615034
นางสาวกัญญารัตน์ สุดวังยาง 
7
6635615036
นางสาวชลิตา มีไชยโย 
8
6635615037
นางสาวชุลีรัตน์ คำจำปา 
9
6635615038
นางสาวญานิกา วงษ์อุ้ย 
10
6635615039
นางสาวณัฐสุดา แม้นพยัคฆ์ 
11
6635615040
นางสาวนฤมล ค้ำมุ้ย 
12
6635615041
นางสาวนันทวัน ทาดำ 
13
6635615042
นางสาวน้ำฝน รวบยอด 
14
6635615043
นางสาวนิลแก้ว เงินยวง 
15
6635615044
นางสาวปรียานุช มาทอง 
16
6635615045
นางสาวปาลิตา จันทร์เขียน 
17
6635615046
นางสาวผกามาศ คร้ามสมอ 
18
6635615047
นางสาวพลอยพรรณ สอนภาษิต 
19
6635615048
นางสาวริญญารัตน์ เจตน์เสนารักษ์ 
20
6635615049
นางสาวลัคนา บดีรัฐ 
21
6635615050
นางสาววรางคณา รอดทัพ 
22
6635615051
นางสาววราภรณ์ ศรีสมบูรณ์ 
23
6635615054
นางสาวศิรประภา จันทร์หอม 
24
6635615055
นางสาวศิริกัลยา ทองบัว 
25
6635615056
นางสาวสิราวรรณ จิตรเกษม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต 27/09
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6635615057
นางสาวสิริลักษณ์ พลวิชัย 
27
6635615058
นางสาวสุธินณา วงศ์วาส 
28
6635615059
นางสาวอารียา ค่ำสว่าง 
29
6635615060
นางสาวอินทิพร อุ่นเมือง 
30
6635615061
นายธวัชชัย แสงสว่าง 
31
6635615062
นายภูวนาถ หลี่ศิริโรจน์ 
32
6635615064
นายอิศเรศ พึ่งสถิตย์ 
33
6635615065
นางสาวณหทัย ดอนพิมพา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................