มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512614034
นางสาวกวิตา แวดอเลาะ 
2
6512614035
นางสาวชาลิตา ศรีเดือน 
3
6512614036
นางสาวเบญจมาพร ค้ำชู 
4
6512614037
นางสาวปุณยนุช มั่งแดง 
5
6512614038
นางสาวพลอยชมพู ศรีสวัสดิ์ 
6
6512614039
นางสาวพัชราภรณ์ อู๋เจริญ 
7
6512614040
นางสาวพิมพาภรณ์ จันทร์โพธิ์ 
8
6512614041
นางสาวเพชรลดา ทองยัง 
9
6512614042
นางสาวภรภัทร ชงโค 
10
6512614044
นางสาวภัทราณิษฐ์ ภารังกูล 
11
6512614045
นางสาวภาวินี มานะต่อ 
12
6512614046
นางสาวเมราณี พรมกสิกร 
13
6512614048
นางสาวศศิกานต์ บ่อทอง 
14
6512614049
นางสาวอทิตยา ทองเทา 
15
6512614050
นายจักรี พึ่งสุข 
16
6512614051
นายจิรพนธ์ พิริยะธีรานันท์ 
17
6512614052
นายชนวีร์ ปนามโกสา 
18
6512614054
นายณรงค์ธนพร ขุนสอาดศรี 
19
6512614055
นายณัฐวุฒิ ป้องเกษม 
20
6512614056
นายธนรัฐ บอกบุญ 
21
6512614057
นายธรรศธรรม สิทธิพันธ์ 
22
6512614058
นายนพณัฐ สมแก้ว 
23
6512614059
นายปฏิภาณ วระโคตร 
24
6512614060
นายพชร ข้องเกี่ยวพันธ์ 
25
6512614062
นายพีรเดช แจ่มแจ้ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512614063
นายวรโชติ บัวเก๊า 
27
6512614064
นายสุธิศักดิ์ เรืองฉาย 
28
6512614065
นายอติธัช มังมติ 
29
6512614074
นางสาววรรณทรามาศ ม่วงมันดี 
30
6512614096
นายอิทธิกร อรุณอุ่นเกต 
31
6512614097
นายณัฐพล ดวงสุวรรณ 
32
6512614098
นายวัฒนา แซ่เซียว 
33
6512614099
นายกิตติชัย มีเฒ่า 
34
6512614100
นายณัฐวุฒิ เปียบุญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................