มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912404012
นางสาวทัศญามล ชุ่มฉาย 
2
5912404016
นางสาวนาราภัทร แสนคำ 
3
5912404026
นางสาวภัทราวรรณ ใจนุ่ม 
4
5912404045
นางสาวอรรธิกาณต์ โตบุญมา 
5
5912404048
นายจิรทีปต์ มานักฆ้อง 
6
5912404050
นายชณัฐกานต์ สุทธิ 
7
5912404059
นายรุ่งเพชร ตันเจริญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................