มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612420001
นางสาวกัญญารัตน์ พันธ์สน 
2
6612420002
นางสาวกัญญารัตน์ สมเนตร 
3
6612420003
นางสาวกัญญารัตน์ สุดแสง 
4
6612420004
นางสาวกัณฐมณี รัตนมณี 
5
6612420005
นางสาวกิ่งกาญจณ์ โตกำแพง 
6
6612420006
นางสาวขวัญฤทัย ลีชานนท์ 
7
6612420007
นางสาวจิตติมา ชาติแพงตา 
8
6612420008
นางสาวฉัตราภรณ์ แสงสุวรรณ 
9
6612420009
นางสาวชนม์นิภา ชัยเลิศ 
10
6612420010
นางสาวชนาภา อินจาด 
11
6612420012
นางสาวโชติกา นิ่มฮง 
12
6612420014
นางสาวดารินทร์ ทุ่มทั่ว 
13
6612420016
นางสาวธนพร จันทร์แป้น 
14
6612420017
นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญต่าย 
15
6612420019
นางสาวบุณยวีร์ อินทร์งาม 
16
6612420020
นางสาวเบญจรัตน์ กลิ่นส่ง 
17
6612420021
นางสาวประภาพร เกตุเพ็ชร 
18
6612420022
นางสาวปวีณา ยี่โพธิ์ 
19
6612420023
นางสาวปิยะดา ถิตย์แสน 
20
6612420024
นางสาวพรทิพา นาคสุข 
21
6612420025
นางสาวพัณณภรณ์ แอดแฮด 
22
6612420026
นางสาวพันนิสา มากพิน 
23
6612420027
นางสาวพิชญาภา ฟักแฟง 
24
6612420028
นางสาวภัคจิรา บุตรก่าน 
25
6612420029
นางสาวมนทกานติ เตี่ยวเนี่ยว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612420030
นางสาวรติมา ธูปทอง 
27
6612420031
นางสาวรัตน์ติยากร แสงรัตน์ 
28
6612420032
นางสาววชิราภรณ์ จันทร์ศรี 
29
6612420034
นางสาววรินรำไพ อำไพพันธุ์ 
30
6612420035
นางสาววริศรา อยู่ดี 
31
6612420036
นางสาวศิริภัสสร วรทุม 
32
6612420037
นางสาวศิริลักษณ์ ด่อนดี 
33
6612420038
นางสาวสุธาสิณี สวยขุนทด 
34
6612420039
นางสาวสุนันทา สุ่มประเสริฐ 
35
6612420040
นางสาวสุพรรณษา ยัง 
36
6612420042
นางสาวอมาวสี กันสีนวล 
37
6612420043
นางสาวอรวรา ทองชมภู 
38
6612420044
นางสาวอาทิมา ผัดวันดี 
39
6612420045
นายกฤติพงศ์ ยมนา 
40
6612420046
นายกฤษณะ ประนามะโก 
41
6612420048
นายชิติพัทธ์ มั่นคง 
42
6612420049
นายฐิติโชติ ยาคล้าย 
43
6612420050
นายทัตพงศ์ เข็มพล 
44
6612420052
นายธนกฤต รอดเงิน 
45
6612420053
นายธนัท เผ่าสังวาลย์ 
46
6612420055
นายนพรัตน์ ปัตถา 
47
6612420056
นายนัทธพงศ์ เทียมอินทร์ 
48
6612420057
นายนิพงศ์ธัช แสงอ่อน 
49
6612420059
นายพัชรพล พรหมพ้วย 
50
6612420061
นายภัทรพล ทองแย้ม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
51
6612420062
นายภาคภูมิมินทร์ ถิ่นทับ 
52
6612420065
นายวันชนะ รักสนุก 
53
6612420066
นายศุภวิชญ์ ทิพย์ชัย 
54
6612420067
นายเศรษฐวิทย์ ขุนศร 
55
6612420068
นายอภิสิทธิ์ มณีโชติ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................