มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ เศรษฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912617001
นางสาวกรรณิการ์ ช้างโคกสูง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................