มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 19/42
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5832603002
นางสาวกุลสตรี จันทรัตน์ 
2
5832603007
นางสาวบุญช่วย โพธิ์ศรี 
3
5832603008
นางสาวเพ็ญ ศรีเเก้ว 
4
5832603009
นางสาวมัทนา หาญชัยภูมิ 
5
5832603013
นายเจนวิทย์ โฉมสุข 
6
5832603017
นายยศพนธ์ เผือกเนียม 
7
5832603019
นายนิพนธ์ คงชนะ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................