มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา จุลชีววิทยา กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212212001
นางสาวจรรยพร เกตุสวัสดิ์ 
2
6212212002
นางสาวญาณิศา ทองดอนอินทร์ 
3
6212212003
นางสาวมาริษา เถาวัลย์ 
4
6212212004
นางสาวศกลวรรณ ทองตีด 
5
6212212006
นางสาวสุพัตรา ห่อทรัพย์สิน 
6
6212212007
นายกิตติพร ทองมา 
7
6212212008
นายปิยพงศ์ ทองคำ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................