มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912407007
นางสาวณัฏฐธิดา ภูมิถาวร 
2
5912407018
นางสาวพรชนก พูลเพิ่ม 
3
5912407029
นางสาวอรปรียา สัพวะ 
4
5912407041
นายรัชชานนท์ พันธ์ผูก 
5
5912407050
นายอนุวัฒน์ พิมพ์โนนทอง 
6
5912407155
นายนิมิต ขุนพิลึก 
7
5912407156
นายวัชรากร ทองรอด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................