มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต 22/09
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6135615002
นางสาวกนกวรรณ กุลแก้ว 
2
6135615003
นางสาวกวินทิพย์ สระสิทธิ์ 
3
6135615004
นางสาวสุธาธินี ภูมิผล 
4
6135615006
นางสาวเจนจิรา พูลทอง 
5
6135615007
นางสาวชนาพันธ์ มงคลพันธ์ 
6
6135615008
นางสาวโชษิตา สุดพุก 
7
6135615010
นางสาวฐานิดา พุกชื่น 
8
6135615012
นางสาวเดือนเพ็ญ สิงหะรักษ์ 
9
6135615013
นางสาวธัญญารัตน์ แก้วอ้น 
10
6135615014
นางสาวนวพร เพ็ชรมี 
11
6135615015
นางเนาวรัต แก้วกำพล 
12
6135615016
นางสาวปณิธาน ขันทอง 
13
6135615017
นางสาวปติณญา ปัจจันตโฆษิต 
14
6135615018
นางสาวปราชญ์ธิดา ศิริสุนทร 
15
6135615019
นางสาวปาณิศา บุสรา 
16
6135615020
นางสาวผกามาศ สิงห์เพชร 
17
6135615023
นางสาวเมธาวดี มีคะนุช 
18
6135615024
นางสาวเมธาวี สีหะวงค์ 
19
6135615026
นางสาวรัตน์ศิริ เพชร์รอด 
20
6135615027
นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยอุด 
21
6135615028
นางสาวฤทัย จันทะคีรี 
22
6135615029
นางสาวลลิตา ฝั้นคุ้ม 
23
6135615031
นางสาววริศรา รอดฤทธิ์ 
24
6135615032
นางสาววัลภา จำปาเป็น 
25
6135615035
นางสาวศิราณี เต่าเพชร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต 22/09
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6135615036
นางสาวสกุลรัตน์ โสภาศรี 
27
6135615037
นางสาวสิริวิมล สูงเหล็ก 
28
6135615039
นางสาวสุธาสินี สุขเกษม 
29
6135615041
นางสาวอรชัญ ชิงชัย 
30
6135615042
นางสาวอรวรรณ เนียมอยู่ 
31
6135615043
นางสาวอัญชลี ลักษณะพรมราช 
32
6135615044
นายชัยวัฒน์ อยู่บุญ 
33
6135615045
นายยุทธนา วงค์ระเนตร 
34
6135615047
สิบเอกสุพัฒน์ รอดอ่อง 
35
6135615048
นางสาวกฤชญา แพพะยอม 
36
6135615050
นางสาวกัญญารัตน์ ดีทอง 
37
6135615053
นางสาวขนิษฐา เอี่ยมจันทร์ 
38
6135615055
นางสาวจิราภรณ์ ปรีดาภิรมย์ 
39
6135615056
นางสาวชุติมา มั่งมี 
40
6135615062
นางสาวธนธิดา ชื่นผล 
41
6135615063
นางสาวธนภรณ์ จิรานุรักษ์ 
42
6135615072
นางสาวรวิวรรณ ฤทธิ์เต็ม 
43
6135615073
นางสาวระวิวรรณ เรืองศรี 
44
6135615093
นายวรุตม์ สุทธิคำรณ 
45
6135615095
นางสาวศิริจันทร์เพ็ญ เพริดพริ้ง 
46
6135615096
นางสาวกฤตติกา จันทร์นาค 
47
6135615097
นางสาวณัฐวรา ผ่องศรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................