มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา แผน ก2
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6367101001
นางจันทร์วิภา ฟานเดอมัวเลอโบร๊ค 
2
6367101002
นางสาวช่อทิพย์ มงคลธวัช 
3
6367101003
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 
4
6367101004
นางสาววันวรุณ นาคดี 
5
6367101005
นางสาวศิริรัตน์ อินดี 
6
6367101006
นางสาวษุรพีฐ์ บุญคง 
7
6367101007
นางสาวหทัยชนก สิงห์คำ 
8
6367101008
นางสาวอริญรดา ทศเทียน 
9
6367101009
นายกรศิลป์ ชมพูชัย 
10
6367101010
นายฐานพัฒน์ ไกรศร 
11
6367101011
นายธนวัฒน์ กองแก้ว 
12
6367101012
นายปราสาท จุลพวก 
13
6367101013
นายปริวัตร ศรสุรินทร์ 
14
6367101014
นายภูริพัฒน์ สำรีดี 
15
6367101031
นางสาวนริศรา ประศาสตร์ศิลป์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................