มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 3
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6515247001
นางสาวเจนจิรา แย้มสี 
2
6515247002
นางสาวปาลิตา มากะนัตย์ 
3
6515247003
นางสาวสโรชา เกื้อเสนาะ 
4
6515247005
นายชยุตพงศ์ วงษ์สอาด 
5
6515247006
นายฐิติสาร แก่นจันทร์ 
6
6515247007
นายณัฐพงศ์ เรือนเอี่ยม 
7
6515247008
นายณัฐวุฒิ แกมนิล 
8
6515247009
นายดนุพล นาคพรม 
9
6515247010
นายภควัต โสภาเถร 
10
6515247011
นายนฤพล สารีคำ 
11
6515247012
นายปริญญา มามี 
12
6515247013
นายปริญญา ศรีพรม 
13
6515247014
นายพลวัฒน์ กลีบนิล 
14
6515247015
นายพัชรพล บัวผัน 
15
6515247016
นายรชต แคทอง 
16
6515247017
นายรฐพล อิ่มกระจ่าง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................