มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712210023
นายภานุสรณ์ ศรีบุรินทร์ 
2
5712210031
นายเกียรติศักดิ์ สุทธิฤกษ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................