มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การวิจัยและประเมินทางการศึกษา แผน ก2
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6567124001
นางสาวกรรณิกา ไตรพรมมา 
2
6567124002
นางสาวศิริวรรณ ท้วมภู่ทองดี 
3
6567124003
นางสาวสุธิดา หลวงมูล 
4
6567124004
นายชนกันต์ พันธ์อุดม 
5
6567124005
นายตันติกร พรหมบุตร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................