มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด กลุ่ม 3
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6115606015
นางสาวเพ็ญพิชชา ทับทิมทอง 
2
6115606026
นางสาวแสงระวี เหล็กสิงห์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................