มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 17/42
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5632602087
นางสาวจิรภัทร การะเกตุ 
2
5632602088
นางสาวจิราพร คำแตง 
3
5632602090
นางสาวจุฬาลักษณ์ รุ่งเชตุ 
4
5632602091
นางสาวชุติมา ตั้งสกุล 
5
5632602092
นางสาวฌมาอูณ ตุ่นสำอางค์ 
6
5632602094
นางสาวทวินันท์ เวียงจันทร์ 
7
5632602100
นางสาววาสนา เกตุโสภา 
8
5632602102
นางสาวศุภาพิชญ์ เตียวตระกูล 
9
5632602103
นางสาวสุชาดา เทียนสวัสดิ์ 
10
5632602105
นางสาวอริศรา เรือนก้อน 
11
5632602106
นางสาวอิศราภรณ์ รักสุข 
12
5632602108
นายทศพล โอฬารวนาวรรณ 
13
5632602109
นายบัญชา วัฒนกุลชัย 
14
5632602112
นายเมธา ด่านถาวรประเสริฐ 
15
5632602113
นายวัชรพล สืบบัวบาน 
16
5632602114
นายศิสฬพงษ์ หาญงามนฤมล 
17
5632602115
นายสิทธิพร หาแก้ว 
18
5632602116
จ่าสิบเอกสุชาติ คอนแก้ว 
19
5632602117
นายสิทธิรัตน์ ฉิมศิริ 
20
5632602119
นายอภิวัฒน์ คงคา 
21
5632602120
นายอภิสิทธิ์ กระตุฤกษ์ 
22
5632602121
นายศุภณัฐ รื่นเริง 
23
5632602122
นางสาวเกศริน หน่ายชาวนา 
24
5632602123
นายดำรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์แก้ว 
25
5632602126
สิบโทชวัลวิทย์ ขุนปัญญา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 17/42
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
5632602130
นายไกรสร ช่อมะลิ 
27
5632602134
นายกิตติพันธุ์ รื่นฤทธิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................