มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212407024
นายนฤทธิ์ ภูมิคอนสาร 
2
6212407029
นายมนัสวี เทพสุวรรณ์ 
3
6212407030
นายรุ่งนิรันดร์ จันทร์เล็ก 
4
6212407041
นายอธิวัฒน์ ฉิมสวัสดิ์ 
5
6212407042
นางสาวชุตินันท์ สมบูรณ์เหมาะสม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................