มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมอาหาร กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612276001
นางสาวกนกวรรณ สุขเกตุ 
2
6612276003
นางสาวนลินี ผลาเลิศ 
3
6612276004
นางสาวพรรณพัชร รุณนะทัศ 
4
6612276006
นายณัฐพัชร์ อินทรประสิทธิ์ 
5
6612276007
นายณัฐวุฒิ บุญกระจ่าง 
6
6612276008
นายธนบดี โนนุช 
7
6612276009
นายธนวัฒน์ กุหลาบ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................