มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212405003
นางสาวเจนจิรา สนธิเรือน 
2
6212405028
นายธนพล ศิลปแก่น 
3
6212405030
นายธันวา ทาแดง 
4
6212405035
นายวัชระ ชื่นจิตร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................