มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตร 2 ภาษา) กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512626001
นางสาวกานต์สินี มีแสง 
2
6512626002
นางสาวจิราภา ฮายาชิ 
3
6512626003
นางสาวเจนีน โรจนันท์ 
4
6512626004
นางสาวณัฐมน รัตนาคม 
5
6512626006
นางสาวเพชรดา ลีชานนท์ 
6
6512626008
นางสาวมิตรสินี พิลึกดีเดช 
7
6512626009
นางสาวเมษิฌาย์ ประชาสนธิ์ 
8
6512626010
นางสาวสุจิตรา นักประพันธ์ 
9
6512626011
นางสาวอริสา ปัญญาประสิทธิ์ 
10
6512626012
นายชนกนันท์ จันทร์เชื้อ 
11
6512626013
นางสาวชริญญา พิมพ์บุญยัง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................