มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ป.ผู้ช่วยพยาบาล
ระดับ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6330802008
นางสาวธิติยา วิจิตรปัญญา 
2
6330802013
นางสาวพัชรินทร์ วิเทศกิจ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................