มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5913103034
นางสาวจุฑาทิพย์ หงษ์ดวง 
2
5913103035
นางสาวชาลิสา เกตุดี 
3
5913103036
นางสาวณัฐมล ทรัพย์สิน 
4
5913103037
นางสาวนิศากร เห็มลา 
5
5913103038
นางสาวเบญจวรรณ ยังพูล 
6
5913103039
นางสาวเบญญาทิพย์ พันธุ์สุพุ่ม 
7
5913103040
นางสาวปภาพินท์ แพร่หลาย 
8
5913103041
นางสาวประภาพร พัฒนสมพงษ์ 
9
5913103042
นางสาวปัจน์ธมล โรจน์วิชญอังกรู 
10
5913103043
นางสาวปาริชาติ พิลาบุตร์ 
11
5913103045
นางสาวพัชรีกร กันเอี้ยง 
12
5913103046
นางสาวพิชญานิน โตจรัส 
13
5913103047
นางสาวพิชญาภา เงินคำ 
14
5913103048
นางสาวพิชาภัค กล้วยหอมทอง 
15
5913103049
นางสาวพุทธิดา หนองใหญ่ 
16
5913103050
นางสาวเพ็ญสว่าง พิมภา 
17
5913103051
นางสาวภัทราพร ภู่ฆัง 
18
5913103052
นางสาวมุกรินทร์ ไพรโต 
19
5913103054
นางสาวรัตฐิกาณ์ ขัติวงษ์ 
20
5913103055
นางสาวรุจิรา พงษ์พานิช 
21
5913103056
นางสาววนิชา อ่อนชำยาง 
22
5913103057
นางสาววิภารัตน์ ชมสวนสวรรค์ 
23
5913103058
นางสาววิภาวี ไขรัศมี 
24
5913103060
นางสาวสวรส อุประปุ้ย 
25
5913103061
นางสาวสาวิตรี ลุงคะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
5913103062
นางสาวสุภาวดี วงศ์รักษ์ 
27
5913103063
นางสาวสุภิญญา ประทุมสูตร 
28
5913103064
นางสาวสุมาลา สาขะสิงห์ 
29
5913103065
นางสาวอนัญญา ควนจาม 
30
5913103066
นางสาวอรจิรา วันประยูร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................