มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612254008
นางสาวณิฌากรณ์ อ๊อดเอก 
2
6612254046
นางสาวกัญชพร หมายงาม 
3
6612254047
นางสาวกันตา เผือกจินะ 
4
6612254049
นางสาวเกสรา มาตรสมบัติ 
5
6612254050
นางสาวเจนจิรา นาคทอง 
6
6612254051
นางสาวชมพูนุช วันโน 
7
6612254052
นางสาวชยานันต์ คำจิตตะ 
8
6612254053
นางสาวชลธิชา ติสังข์ 
9
6612254054
นางสาวญานิกา คำมี 
10
6612254055
นางสาวธนวันต์ พิพัฒน์วัชรโสภณ 
11
6612254056
นางสาวธมลวรรณ นาคสุข 
12
6612254057
นางสาวธวัลกร แซ่หลอ 
13
6612254058
นางสาวธันยชนก ตาทิพย์ 
14
6612254059
นางสาวธิดารัตน์ ขอนทอง 
15
6612254060
นางสาวนรกมล วิจิตรพล 
16
6612254061
นางสาวนรารัตน์ มาน้อย 
17
6612254062
นางสาวนัทธมน ภูมิดี 
18
6612254063
นางสาวนัทพร จันทร์พี 
19
6612254064
นางสาวนันทิชา โยชนะ 
20
6612254065
นางสาวนันธิดา ทองแท้ 
21
6612254066
นางสาวเบญญาภา สมพิมเสน 
22
6612254067
นางสาวพรชิตา หล่อทอง 
23
6612254070
นางสาวพุธิตา ตาริยะ 
24
6612254071
นางสาวแพรทอง วงษ์แก้ว 
25
6612254072
นางสาวภัทรวดี โพธิ์ศรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612254073
นางสาวมณีลักษณ์ ลิขิตสุธาการ 
27
6612254074
นางสาวมนัสนันท์ พึงไชย 
28
6612254075
นางสาวเมวดี ทองอยู่แบบ 
29
6612254077
นางสาวรัชนา วิมล 
30
6612254078
นางสาวรัชนิกร แก้ววิเศษ 
31
6612254080
นางสาวลลิตา ทิมอ่อง 
32
6612254082
นางสาววรัชยา ครุฑวิเศษ 
33
6612254083
นางสาววิภาดา โพธิ์เรือง 
34
6612254084
นางสาวศศิวิมล เกตุเทศ 
35
6612254085
นางสาวหนึ่งฤทัย แสงสีห์ 
36
6612254086
นางสาวอภิญญา กันเกียว 
37
6612254087
นายชาติชาย ท่อศิริโภควัฒน์ 
38
6612254088
นายพีรภัทร โตม่วง 
39
6612254089
นายวีรชน พิมดา 
40
6612254090
นายศุภกิจ คำภีร์ 
41
6612254126
นางสาวสุดาพร ลานนท์ 
42
6612254138
นางสาวขวัญชนก เตือนวิลัย 
43
6612254146
นางสาวนทีกานต์ จำปู้ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................