มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ กลุ่ม 3
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6615627001
นางสาวกมลรัตน์ สุขภิรมย์ 
2
6615627002
นางสาวกานติมา เผือกประพันธ์ 
3
6615627003
นางสาวจิราวรรณ โพธิ์ประสาร 
4
6615627004
นางสาวธนัชชา พิมพัฒนาลัย 
5
6615627006
นางสาวพลอยนิล แก้วรองคำ 
6
6615627007
นางสาวพิมพ์ศุภา ศรีสวัสดิ์ 
7
6615627008
นางสาวภัทราภรณ์ แสงทิพย์กัญญา 
8
6615627009
นางสาวรุ่งทิพย์ แสงทรง 
9
6615627010
นางสาววรัญญา ห่านสกุล 
10
6615627011
นางสาวศุภรัตน์ อินนารี 
11
6615627012
นางสาวโสภิตนภา ลิ้มรส 
12
6615627013
นางสาวอารีรัตน์ ฉาดฉาน 
13
6615627015
นางสาวพรวรินทร์ จันดา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................