มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา แผน ก
ระดับ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6367269001
นายปฐม สารพัด 
2
6367269002
นายพิษนุ อภิสมาจารโยธิน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................