มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา กลุ่ม 5
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412271010
นางสาวจริญญา หมื่นศิลา 
2
6412271011
นางสาวจันทิรา ตันต๊ะ 
3
6412271012
นางสาวจันทิรา พยัคฆ์น้อย 
4
6412271013
นางสาวชลนิภา จักร์แก้ว 
5
6412271014
นางสาวณัฐชา เค้ามิม 
6
6412271015
นางสาวตุลยดา สิงหนาท 
7
6412271017
นางสาวพิชชาภรณ์ เพียรทอง 
8
6412271018
นางสาวเภตรา ฤทธิ์เดช 
9
6412271019
นางสาวศิริวิมล คล่องแคล่ว 
10
6412271020
นางสาวสุกัญญา ทองเชื้อ 
11
6412271021
นางสาวสุกัญญา เบ็ญญรัตน์ 
12
6412271022
นางสาวสุมินทร์ญา แก้วสุวรรณสิทธ์ 
13
6412271023
นางสาวอรปรียา ขจรไพร 
14
6412271024
นายธนวัฒน์ ทับทิมพันธ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................