มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ชีววิทยา กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6112213009
นางสาวนรินดา อินทร์สูนย์ 
2
6112213029
นายศตวรรษ ช่วยกลิ่น 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................