มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต 26/07
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6535615001
นางสาวเกฏศิรินทร์ นาคภู่ 
2
6535615002
นางสาวจารุวงค์ เรี่ยศรีจันทร์ 
3
6535615003
นางสาวชนกานต์ ไข่ศรี 
4
6535615004
นางสาวณัชชา แก้วทองมูล 
5
6535615005
นางสาวดวงกมล บุญรักษ์ 
6
6535615006
นางสาวทิพย์สุดา คำแสน 
7
6535615007
นางสาวทิพย์สุดา เสาพรม 
8
6535615008
นางสาวธัญวลัย ปานขริบ 
9
6535615009
นางสาวธารวิมล ปานรุ่ง 
10
6535615010
นางสาวนัตถพร บุญทัด 
11
6535615011
นางสาวนิศารัตน์ ยิ้มแย้ม 
12
6535615012
นางสาวปริญญา ทับเทศ 
13
6535615013
นางสาวปวีณ์ธิดา คร้ามมี 
14
6535615014
นางสาวผกาแก้ว ทรัพย์ทวี 
15
6535615015
นางสาวพัชรินทร์ ลิทธิสอน 
16
6535615016
นางสาวพิมพกานต์ ครองงาม 
17
6535615017
นางสาวภณิดา รอดมณี 
18
6535615018
นางสาวยูคิ โอกูชิ 
19
6535615019
นางสาววรินทราย นิ่มแสง 
20
6535615020
นางสาววโรทร เจริญผล 
21
6535615021
นางสาววิภาวรรณ จันนาค 
22
6535615022
นางศรีประภา ใจศรี 
23
6535615024
นางสาวสลิลทิพย์ อินทร์จันทร์ 
24
6535615025
นางสาวสุชาดา เนรมัติ 
25
6535615026
นางสาวสุชาดา สุขดำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต 26/07
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6535615027
นางสาวสุธาสินี ชำนาญเสือ 
27
6535615029
นางสาวสุมิตรา สุทธิไชยา 
28
6535615030
นางสาวสุวนันท์ ขวัญเมือง 
29
6535615031
นางสาวอภิชญา เนียมรัตน์ 
30
6535615032
นางสาวอภิญญารัชต์ วัฒนกุล 
31
6535615033
นายกล้าณรงค์ ทองชัยเทศ 
32
6535615034
นายคฑาวุธ ระยะ 
33
6535615036
นายนวัตฐกรณ์ สาระเกตุ 
34
6535615042
นางสาวชมพูนุช น้อยอินทร์ 
35
6535615060
นางสาวสลิลทิพย์ ป้องโทน 
36
6535615067
นางสาวอมินตรา แค้นคุ้ม 
37
6535615073
นางสาวสาลิกา อยู่อินทร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................