มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา กลุ่ม 3
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512271016
นางสาวพิกัญญา แดงดี 
2
6512271017
นางสาววิชญาภรณ์ บุญสายยัง 
3
6512271018
นายรวีวิชญ์ ศรีสุพรรณ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................