มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาจีน กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712416008
นางสาวชิดชนก กมลสินธุ์ 
2
5712416016
นางสาวปภาวดี สุขจิตร 
3
5712416019
นางสาวปิยธิดา เทียมผล 
4
5712416043
นางสาวศิรินันท์ คำอัด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................