มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212231002
นางสาวสุนิสา ทับเทศ 
2
6212231004
นายเทพทัย ติญะสัน 
3
6212231005
นายนัฐพงษ์ นิ่มนงค์ 
4
6212231007
นายปฏิภาณ ปล้องนาค 
5
6212231008
นายพลวัต ไม้กร่าง 
6
6212231009
นายพิชิตชัย แสงทอง 
7
6212231010
นายเพชรายุทธ มิตรชอบ 
8
6212231011
นายภานุพงศ์ ชมภูเพชร 
9
6212231012
นายภานุพงศ์ มาพา 
10
6212231013
นายเมธิชัย บุญยังรอด 
11
6212231014
นายวชรพล พิมพ์สราญ 
12
6212231015
นายวุฒิชัย สารีนาค 
13
6212231016
นายสรรเสริญ เสรีเนติกุล 
14
6212231017
นายอนนท์ จันทรี 
15
6212231018
นายอภินันท์ ชาติจันทึก 
16
6212231019
นายอภิรักษ์ พุฒเนียม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................