มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212231002
นางสาวสุนิสา ทับเทศ 
2
6212231008
นายพลวัต ไม้กร่าง 
3
6212231011
นายภานุพงศ์ ชมภูเพชร 
4
6212231012
นายภานุพงศ์ มาพา 
5
6212231017
นายอนนท์ จันทรี 
6
6212231018
นายอภินันท์ ชาติจันทึก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................