มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ 21/39
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6032614002
นางสาวกุลธิดา ภูภัทรพงศ์ 
2
6032614003
นางสาววัชราภรณ์ หมีนาค 
3
6032614008
นายพัชรพล กองสีสังข์ 
4
6032614009
นายวิทยา ปุ่นพันปี 
5
6032614011
นายสิปปวิชญ์ ดีงาม 
6
6032614013
นางสาวรัชดาภรณ์ พุ่มเปรม 
7
6032614014
นางสาวสิริวิมล พรมชาวนา 
8
6032614015
สิบเอกกรณ์ดนัย กลาสี 
9
6032614016
สิบโทอิศรา สมบูรณ์ 
10
6032614017
สิบเอกจาตุรนต์ อมรวิไลกุล 
11
6032614019
นางสาวทิพวรรณ เอี่ยมดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................