มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การวิจัยและประเมินทางการศึกษา รุ่น 10
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6067124001
นางสาวเพ็ญประภา ณ ลำปาง 
2
6067124002
นางสาวเพ็ญอนงค์ อ้นเวียง 
3
6067124003
นางสาวภคพร พัวพัน 
4
6067124004
นางสาววิลาวรรณ สังข์ทอง 
5
6067124005
นางสาวอัญชลี วงษ์กัณหา 
6
6067124006
นายขจรศักดิ์ ขจรไชยกูล 
7
6067124007
นายวีระยุทธ บัวชุม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................