มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต 21/13
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6035615066
นางสาวมิ่งขวัญ ทุมทา 
2
6035615071
สิบโทหญิงวาสนา บัวบุตร์ 
3
6035615077
นางสาวสายไหม โม้เกี้ยง 
4
6035615099
นางสาวมาริษา ศรีนวน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................