มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ กลุ่ม 1
ระดับ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6615253001
นางสาวกันยารัตน์ ชาญชิต 
2
6615253002
นางสาวกัลยกร ต๊าวสี 
3
6615253004
นางสาวนริสรา นาคะเมฆ 
4
6615253005
นางสาวเนตรนภา จุ้ยคลัง 
5
6615253006
นางสาวบุษบา บับพาล 
6
6615253007
นางสาวพรพิมล ศรีพึ่งจั่น 
7
6615253008
นางสาวพัชราภร ทองทับ 
8
6615253009
นางสาวมาเรียนนา เลค 
9
6615253011
นางสาวลลิตา โพธิ์ทอง 
10
6615253012
นางสาววิลาวัณย์ สีดาแก้ว 
11
6615253013
นางสาววิลาวัลย์ สวนสิงห์ 
12
6615253014
นางสาวศิริประภา นวลละออง 
13
6615253015
นางสาวศุภิสรา บุพการีพร 
14
6615253016
นางสาวสโรชา แก้วทอง 
15
6615253017
นางสาวสุธีธิดา ฉัตรมี 
16
6615253018
นางสาวสุมารี ฤทธิ์เทพ 
17
6615253019
นางสาวหทัยรัตน์ แจ้งวงษ์ 
18
6615253020
นางสาวอภิชญา เชียเชื้อ 
19
6615253021
นางสาวอรไพลิน พันท้วม 
20
6615253022
นายกฤษดา โมทะนี 
21
6615253023
นายฐิติพล ทองหล้า 
22
6615253024
นายณัฐฐิพงษ์ มั่นคงดี 
23
6615253025
นายณัฐวัฒน์ สวนเอก 
24
6615253026
นายทวีศักดิ์ ศรีชัยภูมิ 
25
6615253027
นายธนภูมิ เครือวัลย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ กลุ่ม 1
ระดับ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6615253028
นายธนวัฒน์ ศรีโสภา 
27
6615253029
นายพัณฒิวานนท์ จันทะคุณ 
28
6615253030
นายภูริพัฒน์ อ่ำขำ 
29
6615253031
นายสหพัฒน์ เกาเทียน 
30
6615253032
นายอัครเดช สร้อยสน 
31
6615253033
นางสาวรัตนศิริ ท้วมยัง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................