มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 2
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012242043
นางสาวกนกรัตน์ ละมุล 
2
6012242044
นางสาวกมล เผ่าคนชม 
3
6012242046
นางสาวจันจิรา ดอกจำปา 
4
6012242047
นางสาวจิราพร มงคลจักรวาฬ 
5
6012242048
นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์หารีย์ 
6
6012242050
นางสาวณัฐวรรณ ขำริด 
7
6012242051
นางสาวดวงพร โคแล 
8
6012242052
นางสาวทิตยา หมูตุ่น 
9
6012242054
นางสาวนิดา สุโพธิ์ 
10
6012242055
นางสาวนิตยา เดือนเพ็ญ 
11
6012242056
นางสาวนิสารัตน์ โอดมี 
12
6012242057
นางสาวบัณฑิตา บุญเชิดชู 
13
6012242058
นางสาวเบญญาภา แก้วศรี 
14
6012242060
นางสาวพัชรีพร ใจยินดี 
15
6012242061
นางสาวพิณนิสา ศิริพูล 
16
6012242062
นางสาวภัทสร จิโน 
17
6012242063
นางสาวภิญญดา พันธ์สวรรค์ 
18
6012242064
นางสาวมณีรัตน์ เนียมเทศ 
19
6012242065
นางสาวรุ้งนภา กอนโตน 
20
6012242066
นางสาวรุ่งเรือง ยอดศิล 
21
6012242067
นางสาววรรณนิภา มุสิกสาร 
22
6012242070
นางสาวสมฤทัย รอดเกตุ 
23
6012242072
นางสาวสุชัญญา พลบุตร 
24
6012242073
นางสาวสุภัทรา จันทร์มูล 
25
6012242074
นางสาวโสรญา แก้วปา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 2
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012242076
นางสาวอนุรัชดา สายหยุด 
27
6012242077
นางสาวอรวรรณ ปานรัตน์ 
28
6012242080
นายชัยพร พรมชาวนา 
29
6012242081
นายพิสิษฐ์ บุญยัง 
30
6012242082
นายภานุพงศ์ หุมอาจ 
31
6012242083
นายสัญชัย แก้วคง 
32
6012242129
นางสาวกนกภรณ์ เจษฎากวีกุล 
33
6012242130
นางสาวปภัสรา เครือกลัด 
34
6012242131
นางสาวลักษมี แก้วจันทร์ 
35
6012242132
นางสาวสุดารัตน์ ช้างเขียว 
36
6012242133
นางสาวอรสา ตาสุรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................