มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน 21/36
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6032407002
นางสาวนภัสกร บุญธรรม 
2
6032407003
นางสาวลูกเกตุ รักษาพันธุ์ 
3
6032407004
นางสาววิไลวรรณ ใจกล้า 
4
6032407005
นางสาวสุกัญญา จันทร์มา 
5
6032407006
สิบตรีเจษฎากร น้ำดอกไม้ 
6
6032407007
นายฉัตรชัย เสือแพร 
7
6032407008
นายณัฐนนท์ ป้อมยุคล 
8
6032407009
นายทักษ์ดนัย แก้วพันธุ์ 
9
6032407010
นายธนกฤต สุขศรีม่วง 
10
6032407011
นายประวิตร นิลปัทม์ 
11
6032407012
นายมนเฑียร มากเมือง 
12
6032407013
นายรพีภัทร์ ติลภัทร 
13
6032407014
สิบตรีอนุรักษ์ ทองหล่อ 
14
6032407016
นายศตวรรษ กันหนองขาม 
15
6032407017
นางสาวศุกลภัทร เรืองดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................