มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง 22/33
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6132426002
นางจินดารัตน์ ธัญญวสิษฐ์ 
2
6132426003
นางสาวชลภรณ์ คงสมพงษ์ 
3
6132426005
นางสาวรัชดาภรณ์ บัวคำ 
4
6132426008
นางสาวอัฐภิญญา เนตรอินทร์ 
5
6132426014
สิบตรีชวินท์ วงษ์จันทร์ 
6
6132426017
สิบโทดำรงค์เกียรติ แผ่นชัยภูมิ 
7
6132426020
จ่าโทธนวิชญ์ คงเนียม 
8
6132426023
นายปรัชญา เกษหอม 
9
6132426025
สิบตำรวจตรีระพีพัฒน์ บุญเกิด 
10
6132426026
นายรัตนพล กาญจนาพงศา 
11
6132426028
สิบตรีวรินทร์ เรื่องลือ 
12
6132426057
นายภาณุมาศ พานิชเจริญ 
13
6132426072
สิบโทนพเก้า พระทัย 
14
6132426075
นายศุภสัณห์ บัวหอม 
15
6132426077
สิบตรีจิรวัฒน์ เกษมรัติ 
16
6132426080
สิบตรีวรภพ วัฒนกุล 
17
6132426082
นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ ธนกรกิตการร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................