มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต กลุ่ม 2
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612615010
นางสาวชนัญธิดา โตดี 
2
6612615012
นางสาวณัชชา มีชำนาญ 
3
6612615021
นางสาวเบญจวรรณ พรมมาอิน 
4
6612615025
นางสาวพณิดา ยี่สุ่นแก้ว 
5
6612615026
นางสาวพิมพกานต์ โชติพ่วง 
6
6612615027
นางสาวแพรวนภา มาสง่า 
7
6612615052
นางสาวกัญญาณี ป้อมสาหร่าย 
8
6612615053
นางสาวกัญญาวีร์ ธูปเพ็ง 
9
6612615054
นางสาวกุลิสรา พุ่มเจริญ 
10
6612615055
นางสาวเกตุศรินทร์ สุวรรณ์ศร 
11
6612615056
นางสาวเกศกนก คำย้อม 
12
6612615057
นางสาวเกศนี เอโด๊ะ 
13
6612615058
นางสาวคัทลียา แสงโสภา 
14
6612615059
นางสาวจันทรา วงคุต 
15
6612615060
นางสาวจินตนา เพ็งบุญ 
16
6612615061
นางสาวจิรัชยา ไถหว่าน 
17
6612615062
นางสาวชนิภรณ์ บุดดา 
18
6612615063
นางสาวณัฐณิชา มีรอด 
19
6612615064
นางสาวณัฐริกา ชาวระวะ 
20
6612615065
นางสาวณัฐวรรณ นาบุตรดี 
21
6612615066
นางสาวธนพร สุขคุ้ม 
22
6612615068
นางสาวธนาวดี มาน้อย 
23
6612615069
นางสาวนภัสรา รินแก้ว 
24
6612615070
นางสาวนราวัลย์ โวหารพจน์ 
25
6612615071
นางสาวนฤมล ม่วงมันดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต กลุ่ม 2
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612615072
นางสาวนันท์นภัส แสงขันตี 
27
6612615074
นางสาวปราณปรียา อ่อนอ่ำ 
28
6612615076
นางสาวปรีญาภรณ์ ขันธวัช 
29
6612615077
นางสาวพิชญานิน เกิดบึงพร้าว 
30
6612615078
นางสาวพิมชนก ศรีสนธิ์ 
31
6612615080
นางสาวมุกไพลิน เกินพา 
32
6612615081
นางสาวรุจยา เก่งจรูญ 
33
6612615082
นางสาววรินธร มนต์ทอง 
34
6612615083
นางสาวศศิพร พรมมาต้น 
35
6612615085
นางสาวศุภาวรรณ ฆ้องวงศ์ 
36
6612615086
นางสาวสิริวิมล สิงห์พัน 
37
6612615087
นางสาวสุกันยา มัชแมน 
38
6612615088
นางสาวสุธาสินี เกิดเชื้อ 
39
6612615090
นางสาวอชิรญา ศรีทิน 
40
6612615092
นายกฤษณะ อินสอน 
41
6612615093
นายณัฐพล ฟองเพ็ชร 
42
6612615094
นายธนวัตน์ พาคำป้อง 
43
6612615095
นายนันทนัท สวัสดิ์วัน 
44
6612615096
นายบัณฑิต มาน้อย 
45
6612615097
นายพงศภัค ปานโยมา 
46
6612615098
นายพงศภัค สวัสดิ์วัน 
47
6612615099
นายวานิชกรณ์ บุญอาจ 
48
6612615100
นายอรรถพันธ์ พนมพจน์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................