มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด 23/07
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6235606003
นางสาวดวงกมล คล้ายสุวรรณ์ 
2
6235606005
นางสาวนกน้อย ก้อนสะเทื้อน 
3
6235606006
นางสาวนนท์สินี เจริญสุข 
4
6235606007
นางสาวนัฐติยา ปั้นทิม 
5
6235606008
นางสาวรัตนกาญจน์ ทิพนัส 
6
6235606009
นางสาววิภาวรรณ ไชยโย 
7
6235606010
นางสาวศิรัญญา สาลี 
8
6235606011
นางสาวสิริวิมล จีนย้าย 
9
6235606012
นางสาวสุดารัตน์ ยาไก่ต้อย 
10
6235606013
นางสาวอรอุมา คุณตา 
11
6235606015
นายจิรัตน์ ทวีนุชวดีกาล 
12
6235606016
ว่าที่ร้อยตรีนัฐพงค์ คำภีระ 
13
6235606017
นายพงศธร น้อยจันทร์ 
14
6235606019
นายวสุรัตน์ วัฒนะ 
15
6235606020
นายวิทยา ภิลาศรี 
16
6235606021
นายอดิเทพ กุลภัทรวิจิตร 
17
6235606022
นางสาวยุวนิดา นำพา 
18
6235606024
นายอำนาจ สุขเกิด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................