มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612254001
นางสาวกมลลักษณ์ ศรีเมือง 
2
6612254002
นางสาวกรรณิการ์ มีชัย 
3
6612254003
นางสาวกานต์ธิดา ใจวงศ์เย็น 
4
6612254004
นางสาวจันทนิภา ฉิมวิชัย 
5
6612254005
นางสาวจิรัชญา โตเจริญ 
6
6612254006
นางสาวจิราวรรณ สิงห์กลิ่น 
7
6612254007
นางสาวณัฐกานต์ เศษสูงเนิน 
8
6612254009
นางสาวดวงรัตน์ แตงร่ม 
9
6612254010
นางสาวธัญชนก ช่างน้อย 
10
6612254011
นางสาวธัญวรัตม์ พลศิลาอาจ 
11
6612254013
นางสาวนภเกตน์ นุ่มปราณี 
12
6612254014
นางสาวนภสร อินต๊ะจักร 
13
6612254015
นางสาวนันทกา วรนิษฐ์จรัส 
14
6612254016
นางสาวบุญสิตา บุญชัชวาลวงศ์ 
15
6612254017
นางสาวบุญสิตา อิ่มชา 
16
6612254018
นางสาวบุษบาวรรณ อินทรหัส 
17
6612254019
นางสาวปริสนา ศรีประเทศ 
18
6612254020
นางสาวพนัสยาภรณ์ รอดเป้า 
19
6612254021
นางสาวพรรณลดา อินต๊ะใจ 
20
6612254022
นางสาวพิมพ์ชนก โทสุวรรณ 
21
6612254024
นางสาวภัทรนันท์ ปลื้มบำเรอ 
22
6612254025
นางสาวรัตนพร ทิพย์จักร์ 
23
6612254026
นางสาววรรัตน์ พุทธกุลนัง 
24
6612254027
นางสาววราภรณ์ พรหมรัตน์ 
25
6612254028
นางสาววิชญาดา จันทะขาว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612254029
นางสาวศศิชา ใจตรงดี 
27
6612254030
นางสาวศศิธร กองมา 
28
6612254031
นางสาวศศิธร คำทุ่น 
29
6612254032
นางสาวศิริภัทร หมื่นทา 
30
6612254033
นางสาวศิริลักษณ์ ใจจู 
31
6612254034
นางสาวสลิลทิพย์ มีครองธรรม 
32
6612254035
นางสาวสาธิดา เมฆพัฒน์ 
33
6612254036
นางสาวสุฑารัตน์ นิโกรถะ 
34
6612254037
นางสาวสุภลักษณ์ แฟงเอม 
35
6612254038
นางสาวสุวรรณา ศึกษา 
36
6612254039
นางสาวอัจฉราพร ตาตุ 
37
6612254040
นางสาวอัญมณี ทองงาม 
38
6612254042
นายจอมพล สุไรมาน 
39
6612254043
นายจักรนรินทร์ จักขุประเสริฐ 
40
6612254044
นายชิดชัย ทองแขม 
41
6612254069
นางสาวพัชรพร สีมา 
42
6612254135
นายศุภณัฐ สิงห์สาทร 
43
6612254141
นางสาวจิรัชญา มะโนวงศ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................