มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต กลุ่ม 1
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612615001
นางสาวกมลทิพย์ ดีเพ็ง 
2
6612615002
นางสาวกัญญามาศ ประสม 
3
6612615004
นางสาวกันติมา พัดกล่อม 
4
6612615006
นางสาวกานต์ธิดา มากลั่น 
5
6612615007
นางสาวจริยา ภิรมศรี 
6
6612615008
นางสาวจิราพัชร สวนม่วง 
7
6612615009
นางสาวจุฑารัตน์ จินดาประทุม 
8
6612615013
นางสาวณัฏฐ์ณิชชญา สมานสุข 
9
6612615015
นางสาวดวงจันทร์ ชาญธัญกรรม 
10
6612615016
นางสาวดารินทร์ เปรมทอง 
11
6612615018
นางสาวธัญลักษณ์ พาตา 
12
6612615019
นางสาวธิติมา ลายา 
13
6612615022
นางสาวปวันรัตน์ บุญรอด 
14
6612615023
นางสาวปวันรัตน์ มงคลโภชน์ 
15
6612615024
นางสาวปาลิตา โพธิ์นาค 
16
6612615028
นางสาวภัทรธิดา สวนจันทร์ 
17
6612615029
นางสาวมัณฑนา รอดกระต่าย 
18
6612615031
นางสาวมาริษา อินทพงษ์ 
19
6612615032
นางสาวเยาวพา พลอินทร์ 
20
6612615033
นางสาววรรลยา ใจยะตา 
21
6612615035
นางสาววรัญญา โพธิ์ต้น 
22
6612615036
นางสาววิญาดา แก้วจัด 
23
6612615037
นางสาวสวย ฮองแสง 
24
6612615038
นางสาวสุดารัตน์ อนันทสุข 
25
6612615039
นางสาวสุดารัตน์ อินทกูล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต กลุ่ม 1
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612615040
นางสาวสุพิชญา ยิ้มฉาว 
27
6612615041
นายไกรวิชญ์ สาทช้าง 
28
6612615042
นายจิรกิตต์ สาททอง 
29
6612615043
นายชัยพฤกษ์ แสนทองจี 
30
6612615044
นายไชยวัฒน์ มาลา 
31
6612615045
นายธนวัชร เอี่ยมดี 
32
6612615046
นายพีรดนย์ โอบอ้อม 
33
6612615047
นายวรกิตติ์ รักเรือง 
34
6612615048
นายศิริวัฒน์ พรมลา 
35
6612615049
นายสรรเพชญ ธีรเดชานันท์ 
36
6612615050
นายสิทธิศักดิ์ บุคลา 
37
6612615051
นางสาวกฤษณาวาเลน เป็ดดา 
38
6612615067
นางสาวธนมาศ บุญประเสริฐ 
39
6612615079
นางสาวพิมพ์ณดา โชติทวีวรพงศ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................