มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6112427014
นางสาวทิพย์สุดา จุลพันธ์ 
2
6112427017
นางสาวยศวดี อ่อนอุ่น 
3
6112427041
นายวัชรากร ทาหว่างกัน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................