มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 3
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6415247003
นางสาวชัญญภัทร สุคนธชาติ 
2
6415247011
นายชัยวัฒน์ มีการ 
3
6415247014
นายดรัณภพ สุขหนุน 
4
6415247026
นายมงคลชัย แสงอุทัย 
5
6415247032
นายอรรถพล เต่าทองคำ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................