มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาจีนธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312430001
นางสาวกันต์กนิษฐ์ เต็มรินทร์ 
2
6312430002
นางสาวจิราภรณ์ หมอกมืด 
3
6312430003
นางสาวธมลวรรณ เกิดศิริ 
4
6312430004
นางสาวพิมพ์ลดา มณฑาทอง 
5
6312430005
นางสาวพุทิตา ดวงมณี 
6
6312430006
นางสาวไพริน สิงห์โตทอง 
7
6312430007
นางสาวฟ้าใส แซ่คำ 
8
6312430008
นางสาวสุภาวิณี ชัยชมภู 
9
6312430009
นายธวัชชัย ดูดดื่ม 
10
6312430010
นายปราโมทย์ ประเปี้ยม 
11
6312430011
นายมังกรทอง ทองสอาด 
12
6312430012
นายสธัสชัย การสุทธิ 
13
6312430013
นางสาวสุนิสา วงหาริมาตย์ 
14
6312430014
นางสาวณัฏฐ์ชญา คมคง 
15
6312430015
นายกฤษณกัณฑ์ จันทร์คำ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................