มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาจีนธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312430002
นางสาวจิราภรณ์ หมอกมืด 
2
6312430009
นายธวัชชัย ดูดดื่ม 
3
6312430013
นางสาวสุนิสา วงหาริมาตย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................