มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5913103001
นางสาวเกวลี อ้นอินทร์ 
2
5913103002
นางสาวจิราภรณ์ โคกน้อย 
3
5913103003
นางสาวจุฑารัตน์ บุญอาจ 
4
5913103004
นางสาวชลธิชา กันแตง 
5
5913103005
นางสาวชุติกาญจน์ ขำอิ่ม 
6
5913103006
นางสาวฐาปณี แซ่ลี 
7
5913103007
นางสาวฐิติรัตน์ อิ้มแตง 
8
5913103008
นางสาวทิพวรรณ จันทร์สุข 
9
5913103009
นางสาวธนภรณ์ เพ็งกระจ่าง 
10
5913103010
นางสาวธรรมิตาว์ สุทธิ 
11
5913103011
นางสาวธันย์จิรา บุญเพลิงพันธ์ 
12
5913103012
นางสาวเบญจรัตน์ ลาคำ 
13
5913103013
นางสาวประภัสสร แก้วสุวรรณ 
14
5913103014
นางสาวปัทมาวรรณ บุญที 
15
5913103015
นางสาวผกากรอง กล่ำเงิน 
16
5913103016
นางสาวพรพรรษา สุขมี 
17
5913103017
นางสาวแพรวนภา บุญกิจ 
18
5913103018
นางสาวภิรดา สีขาว 
19
5913103019
นางสาวมณีรัตน์ พังคาพันธุ์ 
20
5913103020
นางสาววชิราภรณ์ สิงห์แรง 
21
5913103021
นางสาววรลักษณ์ เมฆฉาย 
22
5913103022
นางสาววรัญญา โคตรสิงห์ 
23
5913103023
นางสาววันเพ็ญ จันทร์สารี 
24
5913103025
นางสาวศิริวรรณ ทองเต็ม 
25
5913103026
นางสาวสรญา ภิปราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
5913103027
นางสาวสุดารัตน์ คงปาน 
27
5913103028
นางสาวสุวนันท์ สุวรรณชาติ 
28
5913103029
นางสาวเสาวนีย์ สวนนฤทธิ์ 
29
5913103030
นางสาวแสงมณี จันทร์ทอง 
30
5913103031
นางสาวอัครนาฎ ดีประเสริฐ 
31
5913103032
นางสาวอาภาพร พุทธชู 
32
5913103033
นายปัฐวี ขุระสะ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................